REGULAMIN KINA PLENEROWEGO W GMINIE STEGNA

 

§1

Pokazy plenerowe i samochodowe (dalej: „Pokazy” lub „Wydarzenie”) odbywają się wg harmonogramu :

 09.07.2020         STEGNA (plac przy ul. Jagiełły)

16.07.2020          JANTAR (plac przy ul. Morskiej)

23.07.2020          MIKOSZEWO (plac przy promie)

30.07.2020          STEGNA (plac przy ul. Jagiełły)

06.08.2020          JANTAR (plac przy ul. Morskiej)

13.08.2020          STEGNA (plac przy ul. Jagiełły)

(zwane dalej: „Plac”).

§2

Organizatorem Pokazów jest Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie (dalej: „Organizator”). Pokazy odbywać się będą  w godzinach  : lipiec od 21.30 , sierpień od 21.00

Szczegółowy repertuar dostępny będzie na stronie : www.facebook.com/GOKStegna, na tydzień przed planowanym pokazem .

§3

Wstęp na plac, o którym mowa w pkt 1 odbywa się̨ pod przewodnictwem obsługi zapewnionej przez Organizatora.

Wstęp na pokazy filmowe jest bezpłatny.

§4

Widzowie na terenie Wydarzenia powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa.

§5

Plac podzielony jest na  strefy:  samochodową oraz plenerową (wydzieloną barierkami strefę z krzesłami).

§6

Zasady korzystania ze strefy plenerowej:

 • Każdy uczestnik pokazu przed wejściem będzie poddany bezdotykowemu pomiarowi temperatury przez Organizatora lub upoważnione przez niego osoby. W przypadku odmowy poddania się ww. pomiarowi lub po stwierdzania u któregoś z uczestników pokazu temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza.
 • Wszyscy widzowie muszą posiadać na twarzy maseczki lub przyłbice. Organizator lub upoważnione przez niego osoby będą mieli prawo skontrolować ich posiadanie przy wejściu na teren Wydarzenia. W przypadku odmowy okazania wymienionych wyżej środków ochrony lub ich braku, Organizator ma prawo odmówić widzom wejścia na teren Pokazów. Obowiązek ten dotyczy widzów w strefie pokazów kina plenerowego korzystających z leżaków lub poruszających się po placu.
 • Widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą przebywać w strefie 
 • §7

Zasady wjazdu na strefę kina samochodowego

 • Do udziału w pokazach dopuszczane są wyłącznie samochody osobowe do wysokości 2 m.
 • Organizator upoważnia obsługę̨ Wydarzenia do wskazywania poszczególnym pojazdom dokładnej lokalizacji pojazdu na terenie Wydarzenia, w taki sposób by dany pojazd nie utrudniał udziału w Wydarzeniu innym Uczestnikom.
 • W strefie kina samochodowego uczestnik zobowiązany jest do wyłączenia pracy silnika po ustawieniu pojazdu na wyznaczonym miejscu i zobowiązany jest do pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu” z wyłączonymi światłami samochodowymi (brak możliwości pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu jałowym – luzie”).
 • §8

Każdy z widzów przed i w trakcie, a w przypadku widzów w samochodach również po pokazie, musi pozostać w samochodzie lub na wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności skorzystania z toalety lub wcześniejszego opuszczenia terenu Wydarzenia. W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania.

 • §10

Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń oraz spożywanie zabronionych prawem używek.

 • §11

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak również̇ szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu na placu.

 • §12

Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego upoważnione mogą̨ odmówić́ wstępu na teren placu, bez podawania uzasadnienia:

a)  osobom zachowującym się̨ agresywnie

b)  osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających

c)  osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia

d)  ze względów bezpieczeństwa osób znajdujących się̨ na wydarzeniu

 • §13

Ze względu na plenerowy charakter Pokazów, Organizator nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Organizator zaleca uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowany do miejsca odbywającego się̨ wydarzenia z uwzględnieniem zmieniających się̨ warunków pogodowych.

Organizator zastrzega możliwość przeniesienia Pokazów na inny dzień, w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (np. prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr) lub ze względów bezpieczeństwa.

 • §14

W trakcie pokazów filmowych zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie wszelkimi urządzeniami prezentowanego na ekranie filmu.

 • §15

Uczestnicy Pokazów mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi wydarzenia niezwłocznie. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane obsłudze wydarzenia na bieżąco.

W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić́ teren, na którym odbywają̨ się̨ Pokazy zgodnie z poleceniami obsługi.

 • §16

Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, na wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia placu.

 • §17

Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć́ na potrzeby promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.

 • §18

Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników.