Regulamin

Kina za Rogiem Stegna

 

 §1

 Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady prowadzenia kina należących do Sieci KzR;
 2. Sieć KzR - Sieć Małych Kin Społecznościowych Kino za Rogiem;
 3. Kino KzR – kino należące do Sieci Małych Kin Społecznościowych Kino za Rogiem;
 4. Widz – każda osoba korzystająca z usług świadczonych przez Kino KzR;
 5. Sala kinowa – sala, w której odbywają się Seanse;
 6. Repertuar – wykaz Seansów, Wydarzeń i Transmisji odbywających się w Kinie KzR zawierający datę i godzinę ich rozpoczęcia;
 7. Seans – projekcja filmu fabularnego, dokumentalnego, animowanego albo innego utworu audiowizualnego;
 8. Wydarzenie – specjalne zaplanowane spotkanie zorganizowane przez Kino KzR;
 9. Transmisja – przekaz audiowizualny w czasie rzeczywistym;
 10. Bilet – dokument w formie papierowej upoważniający do uczestnictwa w Seansie, Wydarzeniu, Transmisji.
 11.  Seans na Życzenie –  rezerwacja Sali kinowej na wyłączność z wybranym z biblioteki KzR  filmem

 §2

Postanowienia ogólne:

 1. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, każdy jego zapis dotyczący Seansu ma zastosowanie również do Wydarzenia i Transmisji realizowanej w Kinie KzR.
 2. Ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa  seanse w kinie odbywać się będą WYŁĄCZNIE  w ramach „Seans na życzenie”  
 3. Wstęp do Sali kinowej mają tylko osoby zaopatrzone we własne osłony ust i nosa (np.maski, przyłbice, chustki, kominy itp.), zgodnie z § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z19 kwietnia 2020 z późniejszymi zmianami. Powyższa zasada nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia.
 4. Widzowie obowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym przy wejściu na salę kinową
 5. Każdy widzu przed wejściem będzie poddany bezdotykowemu pomiarowi temperatury przez pracownika kina. W przypadku odmowy poddania się ww. pomiarowi lub po stwierdzania u któregoś z widzów seansu temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba zobowiązana jest do natychmiastowego opuszczenia budynku.
 6. Każdy z widzów przed i w trakcie seansu, musi pozostać w Sali kinowej. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch  w przypadku konieczności skorzystania z toalety lub wcześniejszego opuszczenia Sali kinowej. W przypadku kolejki do toalety osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie.
 7. Zabrania się wnoszenia do Kina KzR przedmiotów lub substancji niebezpiecznych (łatwopalnych, żrących, wybuchowych), alkoholu, środków odurzających oraz innych substancji psychoaktywnych.
 8. Podczas seansów filmowych zabrania się:
 • dokonywania rejestracji obrazu, dźwięku (zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Z 1994 r., Nr 24 poz. 83 z późn. zm));
 • korzystania z telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń w sposób zakłócający oglądanie Seansu;
 • palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych;
 • zażywania środków odurzających;
 • wnoszenia i spożywania napojów, produktów spożywczych;
 • głośnego, niestosownego zachowania się (nie szeleść, nie spóźniaj się, nie ściągaj butów, nie kop siedzeń, nie przeszkadzaj podczas seansu innym widzom, nie ignoruj zachowania swoich dzieci/podopiecznych, nie rozmawiaj),  śmiecenia;
 • użytkowania wyposażenia Kina KzR niezgodnie z przeznaczeniem;
 • niszczenia mienia Kina KzR;
 • wprowadzania zwierząt bez zgody pracowników Kina KzR, z wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących.

W przypadku łamania w/w zakazów pracownik Kina KzR ma prawo wyprosić widza z Kina KzR bez prawa do zwrotu kosztów biletu, wezwać ochronę lub Policję.

 • Poza łamaniem wytycznych przygotowanych przez GIS związanych z konronawirusem, pracownik Kina może odmówić wstępu na salę w następujących przypadkach:
 • pokaz Seansu nie jest możliwy, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, w powodu awarii lub w przypadkach losowych niezależnych od Kina KzR;
 • widz jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub psychoaktywnych, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych osób;
 • brak pełnoletniego opiekuna -widzowie nie spełniają wymogu granicy wieku (12 rok życia), od której dopuszcza się uczestniczenie w Seansie bez opieki osoby dorosłej;
 • §3

Rezerwacja Sali – „seans na życzenie”

 

 1. Rezerwacji Sali może dokonać tylko osoba pełnoletnia
 2. Rezerwujący jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczestników oraz zachowanie wytycznych przygotowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.
 3. Wstępnej rezerwacji Sali można dokonać telefonicznie pod nr tel. 789 192 014. Formalności należy  uzupełnić  osobiście w biurze GOK w Stegnie  poprzez wypełnienie  Formularza Rezerwacji Sali, który stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia Kina Stegna.
 4. Wybór „seansu na życzenie” musi nastąpić najpóźniej 1 dzień przed planowaną projekcją.
 5. Biblioteka filmów  dostępna jest na stronie www.kinozarogiem.pl w zakładce „Filmy”
 6. Cennik usług w ramach Rezerwacji Sali  stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia Kina Stegna.
 7. Należność za rezerwację Sali określoną w  załączniku nr 2, należy wpłacić w kasie Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie(dozwolona jest wpłata w dniuwynajmu) lub na konto bankowe BS Stegna: 54 8308 0001 0007 2847 2000 0010 (wpłata na koncie najpóźniej na 1 dzień przed określoną datą rezerwacji )
 8. W przypadku rezerwacji Sali na cele nieujęte w cenniku rezerwacji , Dyrektor GOK w Stegnie ustala cenę indywidualnie w zależności od okoliczności oraz czasu trwania spotkania.
 • §4

Anulowanie rezerwacji:

 1. Rezerwację można anulować telefonicznie lub osobiście w biurze KzR Stegna  (ul. Gdańska 60, 82-103 Stegna) . Należy podać nazwisko pod jakim rezerwacja została założona.
 2. Zwrot środków pieniężnych możliwy jest najpóźniej w przeddzień Seansu.
 3. Pracownik Kina KzR ma prawo odmówić przyjęcia środków pieniężnych na zasadach określonych w Regulaminie w następujących przypadkach:
 • po rozpoczęciu Seansu z powodów nie leżących po stronie Kina KzR;
 • po częściowym udziale w Seansie.
 • §5

Postanowienia końcowe:

 1. Kino KzR nie ponosi odpowiedzialności za złe samopoczuciem widza spowodowane udziałem          w Seansie.
 2. Kino KzR nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy pozostawionych lub zagubionych przez widza w Kinie KzR.
 3. Kino KzR zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru bez podania przyczyny.
 4. Zakup Biletu na Seans jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 25.09.2019 roku.

                                                         

Załącznik nr 2

 • Rezerwacja Kina za Rogiem Stegna w Gminnym Ośrodku Kultury w Stegnie

LP

CEL

KOSZT (zł. brutto)

2

rezerwacja Sali „seans na życzenie”

300 zł

3

rezerwacja Sali bez seansu (pokaz, prezentacja, szkolenie itp.)

do 3 godzin.

200 zł*

W przypadku rezerwacji Sali na cele nieujęte w cenniku  , Dyrektor GOK w Stegnie ustala cenę indywidualnie w zależności od okoliczności oraz czasu trwania spotkania.

* każda dodatkowa godzina płatna 50 zł.

 1. Koszt wynajmu Sali kinowej nie jest uzależniony od ilości osób
 2. Liczba uczestników wynajmu nie może przekroczyć 30 osób
 3. W przypadku wyświetlania filmu z własnego nośnika , obowiązek uregulowania należnych kosztów ( tantiem autorskich oraz licencji) leży po stronie rezerwującego. Rezerwujący ma obowiązek przedstawić dowód uregulowania należności (dotyczy pkt 3)
 4. Odpowiedzialność za uczestników ponosi rezerwujący.
 5. Rezerwujący ma obowiązek zapoznania się z regulaminem Rezerwacji dostępnym na stronie na stronie www.stegnagok.pl oraz w biurze GOK w Stegnie.

Załącznik nr 3

1. FORMULARZ REZERWACJI SALI:

1

IMIĘ I NAZWISKO :

 

2

nr telefonu :

 

3

cel rezerwacji:

Rezerwacja sali „Seans na życzenie”

/rezerwacja Sali bez seansu (pokaz, prezentacja, szkolenie itp.)/

inne *

4

Tytuł filmu- dostępny w bazie kina http://www.kinozarogiem.pl/filmy :

(w przypadku rezerwacji samej Sali, proszę wpisać nie dotyczy)

 

5

Data seansu :

 

6

Godzina seansu :

 

7

Liczba osób:

 

8

Wiek widzów :

 

9

Dodatkowe informacje:

 

Oświadczenie:

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Kina za Rogiem Stegna, przyjmuję do wiadomości treści w nim zawarte i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, telefon) przez Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie (ul. Gdańska 60, 82-103 Stegna ) na potrzeby rezerwacji Sali kinowej Kina za Rogiem Stegna.

       
       

 

                    (data)                                                                                                                            (podpis)

*niepotrzebne skreślić