REGULAMIN ZWIEDZANIA

WYSTAWY KINDER NIESPODZIANKA W STEGNIE

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Wystawa otwarta jest od 29 czerwca 2020 r.  codziennie w godzinach 10.00 -18.00

2. Wstęp na Wystawę mają tylko osoby zaopatrzone we własne osłony ust i nosa (np.

maski, przyłbice, chustki, kominy itp.), zgodnie z § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z

19 kwietnia 2020 z późniejszymi zmianami. Powyższa zasada nie dotyczy dzieci poniżej

4 roku życia.

3. Zdejmowanie lub zsuwanie masek skutkuje koniecznością opuszczenia Wystawy.

4. Zwiedzający obowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym

przy wejściu na Wystawę.

5. W sytuacji konieczności weryfikacji stanu zdrowia osób wchodzących na Wystawę, obsługa Wystawy może skontrolować temperaturę za pomocą termometru bezdotykowego.

6. Podstawą wejścia na wystawę jest ważny bilet wstępu zakupiony w kasie znajdującej się przy wejściu na wystawę.

7. Przy kasie może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe muszą czekać w odstępach 1,5-2 m.

8. Na  wystawie może jednocześnie przebywać maksymalnie 30 zwiedzających.

9. Na terenie Wystawy obowiązuje ruch pieszy (z wyłączeniem wózków inwalidzkich i

dziecięcych).

10. Zwiedzający są zobowiązani do zachowania pomiędzy sobą odstępu minimum 1,5-2 m

(nie dotyczy rodzin).

11. Z ekspozycji usunięte zostały wszystkie elementy przeznaczone do dotykania.

12. Prosimy o niedotykanie eksponatów oraz elementów wystawy.

II. PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Na terenie wystawy obowiązują następujące zakazy:

- wnoszenia broni palnej oraz ostrych i niebezpiecznych przedmiotów;

- wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);

- palenia tytoniu oraz używania e-papierosów;

- spożywania napojów, posiłków, lodów i innych słodyczy;

- zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków;

- biegania;

- wchodzenia do pomieszczeń, które nie są przeznaczone do zwiedzania;

2. Dopuszcza się używanie aparatów fotograficznych bądź kamer filmowych przy

następujących ograniczeniach:

- zakazane jest stosowanie lampy błyskowej lub innej formy doświetlania;

- zakazane jest używanie statywów;

- wykonane zdjęcia lub materiały filmowe mogą służyć jedynie do prywatnego

użytku.

3. Wykorzystanie wykonanych zdjęć lub materiałów filmowych w celach innych niż do

prywatnego użytku,  wymaga  zgody dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie.

III. Zasady bezpieczeństwa

1. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników

obsługi wystawy.

2. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do opieki nad dziećmi.

IV. Przepisy końcowe

1. Zwiedzający zobowiązani są do kulturalnego zachowania.

2. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez

pracowników obsługi wystawy  również w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem.