zał.1 do zarządzenia nr 13/2019

Dyrektora GOK w Stegnie z dn. 16.07.2019

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ

„Pantery nad Wisłą” II Piknik Historyczno - Militarny

Termin: 19-21 lipca 2019 r.

Miejsce: plac przy promie w Mikoszewie

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Wejście i przebywanie na terenach, na których odbywa się Impreza Plenerowa  oznacza bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. „Rekonstruktor” oznacza osobę biorącą czynny udział w rekonstrukcjach historycznych, zrejestrowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie
 4. „Uczestnik imprezy” oznacza osobę biorącą udział w imprezie (widzowie, fotoreporterzy, dziennikarze, etc.)
 5. „Inscenizacja” oznacza rekonstrukcję bitwy, która odbędzie się na wyznaczonym terenie
 6. „Zabawa” oznacza drugą część imprezy plenerowej – koncerty, gry i zabawy etc.
 7. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
 8. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla mieszkańców Gminy Stegna, jak i turystów, a wstęp na nią jest wolny.
 9. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 10. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 11. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi nie powinny uczestniczyć w imprezie.
 12. Ze względu na wysoki poziom hałasu podczas Inscenizacji (wybuchy ładunków pirotechnicznych, wystrzały hukowe z replik armat i broni) nie zaleca się udziału dzieci poniżej 4-tego roku życia. W przeciwnym wypadku, dzieci takie przebywają wyłącznie na odpowiedzialność osoby dorosłej – rodziców lub prawnych opiekunów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę słuchu lub powikłań z tym związanych.
 13. Ze względu na wysoki poziom hałasu podczas Inscenizacji kategorycznie zakazuje się przyprowadzania jakichkolwiek zwierząt domowych (w szczególności kotów i psów)
 14. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
 15. Czynny udział w rekonstrukcji biorą tylko rekonstruktorzy zarejestrowani przez GOK w Stegnie w dniu 19.07.2019 (piątek)
 16. Kategorycznie zabrania się przebywania nieupoważnionych osób na terenie inscenizacji oraz przechodzenia przez barierki oddzielające widownie.
 17. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń pirotechnika, organizatorów i służb bezpieczeństwa.
 18. Teren inscenizacji zostanie uprzątnięty oraz zabezpieczony, dopiero wówczas, po oficjalnym komunikacie plac zostanie otwarty dla uczestników imprezy.
 19. Wejście „za kulisy” tylko za okazaniem „Wejściówki”.
 20. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa Organizator ma prawo żądać, aby osoba opuściła teren Imprezy, a także podjąć odpowiednie kroki, aby żądanie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik Imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z Regulaminem Imprezy.
 21. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
 22. Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy zobowiązany jest:
 • powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy – pracowników agencji ochrony osób i mienia lub Straż Pożarną OSP Stegna obecną podczas Imprezy,
 • powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
 1. Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji,
 2. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje: osoba odpowiedzialna za Imprezę: Dyrektor GOK w Stegnie – Łukasz Niedźwiecki,
 3. Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że:
 • W pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego,
 • Należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego pożarem i odciąć dopływ gazu,
 • Nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Do tego celu służą gaśnice proszkowe.
 • W miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne.
 1. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 6. na stronie internetowej Organizatora,
 7. w punkcie informacyjnym na Terenie Imprezy (namiot GOK w Stegnie).
 8. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.