REGULAMIN

koncert „ PECTUS” AKUSTYCZNIE

SIŁA BRACI NA DZIEŃ KOBIET

Wszystkie osoby uczestniczące w koncercie , zobowiązane są do zachowywania się w sposób nie zagrażający innym osobom, a także do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu pod rygorem natychmiastowego usunięcia z terenu koncertu i sankcji cywilno- prawnych.

               

1. Organizatorem koncertu jest Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie

2. Impreza odbywa się w dniu 7 marca 2018r. na Sali widowiskowej GOK

3. Wstęp od godziny 17.00

4. Koncert zaczyna się o godz. 18.00 (organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia godziny rozpoczęcia z przyczyn niezależnych od organizatora np. spóźnienie zespołu)

5. Wstęp na koncert TYLKO za okazaniem biletu (osoby niepełnoletnie, wstęp tylko pod opieką osoby dorosłej , dzieci poniżej 10 roku życia, ze względów bezpieczeństwa nie mogą uczestniczyć w koncercie)

6. Bilet upoważnia Uczestnika wyłącznie do jednorazowego wejścia na Teren Imprezy. Powyższe

oznacza, że po opuszczeniu Terenu Imprezy przez danego Uczestnika, dotychczasowy Bilet

nie uprawnia do ponownego wejścia na Teren Imprezy (w szczególności nie jest możliwe wielokrotne wychodzenie i wchodzenie na Imprezę na podstawie tego samego Biletu) z wyłączeniem sytuacji losowych np. zasłabnięcie.

7. Wszyscy Uczestnicy na Terenie Imprezy, zobowiązani są do posiadania i okazywania na każdą

prośbę Organizatora Biletu.

8. Organizator lub ochrona może poprosić o udokumentowanie tożsamości posiadacza imiennego biletu.

9. Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy, a także posiadania przez Uczestników podczas Imprezy, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów

pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków

odurzających lub substancji psychotropowych

10. Organizator może odmówić zarówno wstępu jak i przebywania na koncercie osobom nietrzeźwym oraz agresywnym.

11. Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą

spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych i

efektów laserowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe.

12. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora. Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg Imprezy.

13. Uczestnictwo w koncercie jest JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU

UWAGA! Za rzeczy pozostawione lub zgubione organizator nie ponosi odpowiedzialności!